Call us (06)505-2916 . FAX(06)-5052917

111學年度第1學期第1次定期評量成績查詢

您好:

1. 本次測驗紙本成績單預計於20221027(星期四)前由學生帶回,煩請家長們留意此訊息!

2.紙本成績檔列有各科組距人數統計之訊息,可作為學生此次評量參考之依據。

3.國文平均、英文平均、數學平均、自然平均、社會平均為各班該科平均數。

4.若有任何成績相關問題,亦可致電本校教務處註冊組。06-5052916#31133116

                                                         謝謝您!

備註:所提供的PR值(又稱為百分等級),是先將該次測驗所有考生的量尺總分排序後,依照人數均分成一百等分,該生大約會落在第幾個等分中。簡單來說,若某位考生的PR值為95,即表示該生的分數高於該次測驗約95%考生。