Web Title:高中部國文科高中部國文科

102學年度生態文學徵文比賽新詩得獎作品

新詩

獎項         作品                             班級/姓名

第一名      一日之計在於晨        高一3 王博弘

第二名      含羞草                        高一1 李阜舫

第三名                                      高一3 黃景隆

佳  作                                      高一4 鄭硯云

佳  作       生機                           高一3 陳美瑜

 


第一名113王博弘-醒晨.docx

第二名111李阜舫-含羞草.docx

第三名113黃景隆-柳.docx

佳作114鄭硯云-蓮.docx

佳作113陳美瑜-生機.doc

搜尋
QRCode
QR Code