Web Title:南科實中家長會南科實中家長會

111學年度第2學期第2次家長委員會會議

   

       會議名稱:111學年度第2學期第2次家長委員會會議

   會議時間: 112年8月17日(週四)下午6時至7時。

   會議地點: 本校國中部I棟2樓會議室。

   會議議程

   一、主席致詞

   二、校長致詞

   三、會務工作報告

   四、臨時動議

   五、散會

搜尋

倒數計時

2021 聖誕節