Call us (06)505-2916 . FAX(06)-5052917

高中資訊專區

行政單位 / 2022-10-29 / 點閱數: 65535

  • 課程
  • 學務
  • 家長
  • 宣導
  • 校內相關
link to http://163.26.206.131/web/forum.php?mod=forumdisplay&fid=178 欣河校務行政
(成績查詢、點名、學習歷程單一入口) 
 (欣河)線上選課系統   欣河點名系統
 高中課程計畫  自主學習專區  社團專區 
 南科實中播客系統 link to https://sites.google.com/a/ms.nnkieh.tnc.edu.tw/nan-ke-shi-zhong-jia-zhang-hui-ban-ji-wang-ye-bi-sai/can-sai-zhe-zuo-pin  學生會 高中線上選社系統
 E-Testing link to https://sites.google.com/a/ms.nnkieh.tnc.edu.tw/nan-ke-shi-zhong-jia-zhang-hui-ban-ji-wang-ye-bi-sai/can-sai-zhe-zuo-pin  春暉社 link to https://hs.nnkieh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=2&nsn=4088link to https://sites.google.com/a/ms.nnkieh.tnc.edu.tw/zheng-ling-xuan-dao/ 高一選課公告與說明
link to http://163.26.206.149/livegept/login/login.php  link to http://163.26.206.149/livegept/login/login.php  LiveABC 英語系統link to https://sites.google.com/a/ms.nnkieh.tnc.edu.tw/zheng-ling-xuan-dao/  高中學生 Google 及無線上網帳號 南科實中 DICE
科技大觀園   Moodlelink to https://hs.nnkieh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=2&nsn=4088 link to https://sites.google.com/a/ms.nnkieh.tnc.edu.tw/zheng-ling-xuan-dao/ link to https://sites.google.com/a/ms.nnkieh.tnc.edu.tw/zheng-ling-xuan-dao/
 不停學入口 新版 Moodle  
      link to https://sites.google.com/a/ms.nnkieh.tnc.edu.tw/zheng-ling-xuan-dao/

 

行動 QR Code

https%3A%2F%2Fhs.nnkieh.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Fpage.php%3Fncsn%3D3%26nsn%3D21